Obligacions sobre la vídeo vigilància

No importa l’activitat a la qual ens dediquem, si en el nostre negoci, comunitat de veïns, associació … disposem de càmeres de video vigilància, cal adequar la instal·lació i complir amb la normativa vigent.

Per tant, els requisits que hem de complir si tenim instal·lades càmeres de vídeo vigilància són:

  • Disposar d’un fitxer d’imatges cal comunicar-ho a l’Agència   Espanyola de Protecció de Dades.
  • No es poden emmagatzemar enregistraments superiors a 30 dies.
  • És important recordar que la instal·lació ha de respectar la intimitat de les persones, de manera que no s’han de captar imatges d’espais públics.
  • Si disposa de pantalles per visualitzar les imatges, ha de saber que no poden estar a la vista de clients / usuaris … Han d’estar en un lloc on només pugui tenir accés personal autoritzat.
  • És obligatori instal·lar cartells informatius sobre la video vigilància a totes les entrades, en un lloc visible. En els cartells informatius ha de llegir-se el nom complet del responsable del fitxer i l’adreça d’atenció als afectats.

Ja que resulta materialment impossible exposar en un cartell tota la informació que s’indica a l’article 5 de la LOPD, el responsable del fitxer ha de disposar d’un imprès que informi com a mínim sobre:

  1. L’existència d’un fitxer o tractament de dades de caràcter personal.
  2. El fi per al qual es recullen aquestes i dels destinataris de la informació.
  3. La possibilitat d’exercitar a través d’un mitjà senzill i gratuït els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
  4. La identitat i direcció del responsable del tractament o, si s’escau, del seu representant.

L’imprès haurà d’estar disponible existint, si més no, la possibilitat d’imprimir-lo a petició de l’afectat.

Si el nostre equip de video vigilància no guarda imatges, sinó que s’emeten en temps real, també serà necessari complir amb els tràmits.

No complir amb el deure d’informació sobre la video vigilància es considera infracció lleu amb multes entre 901 € i 40.000 €.

No inscriure els fitxers de vídeo vigilància a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o utilitzar els fitxers per finalitats diferents de la que es van crear es considera infracció greu i el responsable del fitxer s’enfrontaria a sancions entre 40.001 € i 300.000 €.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

El formulari s’ha enviat correctament.
Processarem la seva consulta el més aviat possible.

Gràcies per confiar en nosaltres.