SANCIÓ PER ENVIAR CORREUS SENSE CCO

|

Degut a un error humà, hi ha hagut una sanció al revelar 400 direccions de correu electrònic de clients al ser enviats sense còpia oculta (CCO).

La sanció ha sigut a la Caja Insular de Ahorros de Canarias, que al veure l’error va enviar un altre correu electrònic demanant disculpes; però tot hi això haurà de pagar la quantitat de 601€ per una infracció de l’article de la LOPD, tipificada com a lleu a l’article 44.2.

                “Vist els preceptes citats i altres de general aplicació,

El Director de l’Agència de Protecció de Dades RESOL: PRIMER:

IMPOSAR a l’entitat CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS, per una infracció de l’article 10 de la LOPD, tipificada com lleu a l’article 44.2e) d’aquesta norma, una multa de 601,01€ (sis-cents un euro amb un cèntim) de conformitat amb l’establert a l’article 45.1 de la citada Llei Orgànica…”

Procediment sancionador complert:

 http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2011/common/pdfs/PS-00687-2010_Resolucion-de-fecha-26-04-2011_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES