SANCIÓ PER ENVIAR CORREUS SENSE CCO

|

Degut a un error humà, hi ha hagut una sanció al revelar 400 direccions de correu electrònic de clients al ser enviats sense còpia oculta (CCO).

La sanció ha sigut a la Caja Insular de Ahorros de Canarias, que al veure l’error va enviar un altre correu electrònic demanant disculpes; però tot hi això haurà de pagar la quantitat de 601€ per una infracció de l’article de la LOPD, tipificada com a lleu a l’article 44.2.

                “Vist els preceptes citats i altres de general aplicació,

El Director de l’Agència de Protecció de Dades RESOL: PRIMER:

IMPOSAR a l’entitat CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS, per una infracció de l’article 10 de la LOPD, tipificada com lleu a l’article 44.2e) d’aquesta norma, una multa de 601,01€ (sis-cents un euro amb un cèntim) de conformitat amb l’establert a l’article 45.1 de la citada Llei Orgànica…”

Procediment sancionador complert:

 http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2011/common/pdfs/PS-00687-2010_Resolucion-de-fecha-26-04-2011_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

El formulari s’ha enviat correctament.
Processarem la seva consulta el més aviat possible.

Gràcies per confiar en nosaltres.