Sanció LOPD de 5.000€ a una clínica dental per negar-se a entregar l’historial d’un pacient

El desconeixement o la no aplicació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) per part d’una empresa o d’un particular pot ser sancionat amb multes d’un elevat import. En el cas que detallarem la sanció impostada a una clínica dental és per incomplir la resolució de tutela del dret d’accés.

El PS/00520/2014 de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) inclou el cas d’una sanció imposada a una coneguda clínica dental per negar-se a entregar l’historial, en el que estaven incloses les radiografies panoràmiques que s’havien fet, a la pacient que ho havia sol·licitat. La AEPD va decidir iniciar un expedient de Tutela de drets contra la clínica demandada després de que li neguessin a l’afectada el dret d’accés a l’historial clínic.

Al desembre de 2013, la AEPD requereix a l’entitat dental que en el termini de deu dies hàbils següents a la notificació envií, a la pacient que havia reclamat, la certificació corresponent i que just després notifiqui a la AEPD sobre les mesures que ha dut a terme per complir amb aquest requeriment, s’obriria un Procediment Sancionador.

La clínica fa cas omís i el requeriment es retornat pel servei de correus perquè no ha sigut recollit per la destinatària a l’oficina postal.

Resolució de l’AEPD

Analitzat el cas i tenint el compte que la clínica dental no va atendre els drets d’accés a les dades de la pacient, ni tampoc el requeriment fet per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, es decideix sancionar a la clínica per no haver ates els requeriments de la AEPD (Art. 37.1.f de la LOPD). La multa imposada és de 5.000€ per una infracció tipificada com greu a l’article 44.3.i) de la citada norma.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES