Les principals novetats que el RGPD incorpora sobre el tractament de dades personals de menors

  1. Els menors d’edat són persones vulnerables i el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) recull aquesta situació i demana una especial protecció per a aquest col·lectiu.
  2. Els menors d’edat solen no son consents dels riscos, conseqüències i drets referents al tracte de les seves dades personals, per això el nou reglament millora la seva privacitat.
  3. Algunes de les novetats més rellevants que incorpora el Reglament General de Protecció de Dades referent al tractament de dades personals de menors són els següents:
  4. Els menors són especialment vulnerables. Les dades de menors han de ser recaptades, ja sigui directament, o mitjançant el consentiment dels seus representants legals. I el consentiment dels representants ha de ser explícit i demostrable.
  5. La informació dirigida als menors ha d’estar redactada i expressada de forma entendibleper a ells, en un llenguatge clar i senzill. La informació facilitada als nens ha de ser transparent.
  6. El RGPDassenyala que els menors poden consentir l’ús de les seves dades personals a partir dels 16 anys, sense prejudici del que els estats membres decideixin sobre aquest tema, amb un límit mínim dels 13 anys. A Espanya la RLOPD acull els 13 anys, no obstant això, les esmenes plantejades proposen 14 i 16 anys.
  7. Els col·legis públics i privats hauran de disposar de Delegat de Protecció de Dades, sense excepció. La identitat del DPDha de ser comunicada a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquesta figura haurà de comptar amb coneixements jurídics i en matèria de privadesa.
  8. El tractament de dades personals de nens pot requerir la pràctica d’una Avaluació d’Impacte. Les dades de menors d’edat són considerats de “major risc” pel que s’hauran d’analitzar amb especial cautela si precisen un EIPD.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES