LES DADES PERSONALS I EL CANAL DE DENÚNCIES

Una de les novetats de la nova LOPD és que per primera vegada es regulen de forma específica els tractaments de dades efectuades en el marc dels sistemes de denúncies internes o mecanismes de “whistleblowing”, que són aquells els quals per comportaments, accions o fets  poden constituir violacions de normes, lleis i codis ètics que regeixen la seva activitat.

El canal de denúncies d’irregularitats és dissenyat com un mecanisme addicional perquè els treballadors informin de conductes dolentes de manera interna a través d’un canal específic, per així poder ficar-les en coneixement dels empresaris.

Abans de l’entrada en vigor de la LOPDGDD, no era permesa la presentació de denúncies anònimes a través de sistemes de denúncies internes, però ara, amb l’article 24.1 de la nova llei, estableix que serà lícita la creació  i el manteniment de sistemes d’informació a través dels quals puguin posar-se en coneixement d’una entitat de Dret Privat.

ASPECTES DETERMINANTS DE LA IMPLANTACIÓ DEL CANAL DE DENÚNCIES DE QUALSEVOL ENTITAT:

  • L’aplicació de les normes de protecció de dades als programes de denúncia d’irregularitats implica el tractament de la qüestió de legitimitat dels sistemes de denúncia d’irregularitats.
  • L’aplicació dels principis de qualitat de dades i proporcionalitat.
  • El caràcter confidencial o anònim de les comunicacions o denúncies.

 

QUI POT ACCEDIR A LES DADES TRACTADES EN EL SISTEMA DE DENÚNCIES?

La LOPDGDD indica que únicament poden accedir a les dades personals tractades en el sistema les persones autoritzades, per garantir la confidencialitat de les dades personals.

També podran accedir-hi els encarregats de tractament que eventualment es designi a tal efecte. Entenent que és necessari per a la gestió del sistema de denúncies interna.

 

En conclusió, amb aquesta nova possibilitat de denúncies anònimes, entenem que es facilitarà i es promourà l’ús dels canals de denúncies internes de les empreses.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES