Garantia dels Drets Digitals

La nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) que va entrar en vigor el passat 7 de desembre, introdueix un conjunt de drets digitals, incorporats en un nou Títol X, en el qual es recullen drets que introdueixen en l’ordenament jurídic aspectes necessaris per a adaptar la norma a la societat actual l’activitat de la qual es realitza en gran mesura en un entorn digital.

Article 79. Els drets en l’Era digital.

Article 80. Dret a la neutralitat d’Internet.

Article 81. Dret d’accés universal a Internet.

Article 82. Dret a la seguretat digital.

Article 83. Dret a l’educació digital.

Article 84. Protecció dels menors en Internet.

Article 85. Dret de rectificació en Internet.

Article 86. Dret a l’actualització d’informacions en mitjans de comunicació digitals.

Article 87. Dret a la intimitat i ús de dispositius digitals en l’àmbit laboral.

Article 88. Dret a la desconnexió digital en l’àmbit laboral.

Article 89. Dret a la intimitat enfront de l’ús de dispositius de videovigilància i d’enregistrament de sons en el lloc de treball.

Article 90. Dret a la intimitat davant la utilització de sistemes de geolocalització en l’àmbit laboral.

Article 91. Drets digitals en la negociació col·lectiva.

Article 92. Protecció de dades dels menors en Internet.

Article 93. Dret a l’oblit en cerques d’Internet.

Article 95. Dret de portabilitat en serveis de xarxes socials i serveis equivalents.

Article 96. Dret al testament digital.

Article 97. Polítiques d’impuls dels drets digitals.

 

Enllaç a la normativa: https://boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf

 

En pròxims articles desenvoluparem els articles més interessants.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

El formulari s’ha enviat correctament.
Processarem la seva consulta el més aviat possible.

Gràcies per confiar en nosaltres.