Garantia dels Drets Digitals: Drets relacionats amb els mitjans de comunicació digitals

En aquest article desenvoluparem els drets relacionats amb els mitjans de comunicació digitals (arts. 85 i 86) inclosos en el Títol X “Garantia dels drets digitals” de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

 

Article 85. Dret de rectificació en Internet.

Els responsables de xarxes socials i serveis equivalents adoptaran protocols interns que possibilitin l’exercici del dret de rectificació segons els requisits previstos.
Es permet exercir el dret de rectificació davant l’existència de dades inexactes o falses, així com davant vulneracions al dret a l’honor i el dret a la intimitat personal i familiar en internet.

 

Article 86. Dret a l’actualització d’informacions en mitjans de comunicació digitals.

En aquest article es reconeix el dret a sol·licitar als mitjans de comunicació digitals la inclusió d’un avís d’actualització prou visible al costat de les notícies que el concerneixin. S’especifica que la modificació s’haurà de dur a terme quan hagi estat causat un perjudici a conseqüència de fets que hagin tingut lloc després de la publicació de la notícia.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES