Garantia dels Drets Digitals: Drets relacionats amb els mitjans de comunicació digitals

En aquest article desenvoluparem els drets relacionats amb els mitjans de comunicació digitals (arts. 85 i 86) inclosos en el Títol X “Garantia dels drets digitals” de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

 

Article 85. Dret de rectificació en Internet.

Els responsables de xarxes socials i serveis equivalents adoptaran protocols interns que possibilitin l’exercici del dret de rectificació segons els requisits previstos.
Es permet exercir el dret de rectificació davant l’existència de dades inexactes o falses, així com davant vulneracions al dret a l’honor i el dret a la intimitat personal i familiar en internet.

 

Article 86. Dret a l’actualització d’informacions en mitjans de comunicació digitals.

En aquest article es reconeix el dret a sol·licitar als mitjans de comunicació digitals la inclusió d’un avís d’actualització prou visible al costat de les notícies que el concerneixin. S’especifica que la modificació s’haurà de dur a terme quan hagi estat causat un perjudici a conseqüència de fets que hagin tingut lloc després de la publicació de la notícia.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin