Com saber si compleixo la LOPD?

Entre les principals obligacions administratives derivades de la LOPD, sense que el següent llistat sigui una relació completa sinó merament informativa, es necessari destacar-ne aquestes:

  • Recavar dels interessats o afectats el consentiment previ
  • Declarar i inscriure els fitxers de dades personals al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
  • Implantació de mesures que salvaguardin la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades
  • Redactar un Document de Seguretat
  • Subscriure un contracte de comunicació de dades amb totes les empreses o professionals als que se’ls hi comuniquin dades personals.
  • Implantació de mecanismes per assegurar l’exercici efectiu dels drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició)
  • Adequar totes les comunicacions corporatives en general a la normativa
  • Realitzar auditories periòdiques per la verificació de les mesures de seguretat
  • Establir procediments que permetin a l’empresa acreditar de manera el compliment adequat de la legislació aplicable en cada cas

Estan desenvolupats tots aquells aspectes a l’empresa i definits i implantats els mecanismes i responsables per la seva gestió?

Evalua-logo-ASSPLUS

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES