Canal de denuncies, qui està obligat?

La Unió Europea ha aprovat i ha publicat la Directiva UE 2019/1937 de Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la Protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.


El principal objectiu dels canals de denúncia és proporcionar als empleats i a tercers un mitjà per a reportar i informar de possibles conductes que puguin ser constitutives de delicte, assetjament o contràries als principis i valors de l’organització.

Quins són els tipus de denúncies?

En aquesta directiva s’estableixen dos tipus de denúncies: Les denúncies externes, que són les comunicacions verbals o escrites de totes aquelles infraccions que es posen a la disposició de les autoritats competents. D’altra banda, les denúncies internes que són aquelles comunicacions, tant verbals com escrites, que es reporten dins de la mateixa entitat, sense necessitat de comunicar-ho a les autoritats competents.

Qui està obligat a disposar de canals de denúncia interna?

 • Empreses amb 50 o més treballadors.
 • Empreses amb un pla de Compliance.
 • Empreses afectades per la Llei sobre Prevenció de Blanqueig de Capitals (LPBC).
 • Totes les entitats públiques estan obligades a tenir un canal de denúncies sempre que no siguin de municipis de menys de 10.000 habitants.

Qui té dret als canals de denúncia?

Les persones vinculades a una relació de treball pública o privada tenen dret als canals de denúncia, com:

 • Treballadors o funcionaris públics.
 • Accionistes i membres de l’òrgan d’administració, direcció o supervisió d’una empresa inclosos membres no executius.
 • Voluntaris i treballadors en pràctiques que percebin o no una remuneració.
 • Qualsevol persona que treballi sota la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
 • Denunciants que comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions l’hagin obtingut durant el procés de selecció o negociació precontractual.
 • Tercers relacionats amb el denunciant i que poguessin sofrir represàlies en el context laboral.
 • Entitats jurídiques que siguin propietat del denunciant, per a les quals treballi o amb les quals mantingui un altre tipus de relació en un context laboral.

Quina és la data límit per comptar amb un canal de denuncies intern?

A més tardar el 17 de desembre de 2021 per a les empreses de més de 250 treballadors. I les empreses d’entre 50 i 250 treballadors com màxim el 17 de desembre de 2023.


En conclusió, tota persona denunciant ha de comptar amb la garantia de confidencialitat, (que atorga el Reglament General de Protecció de Dades – RGPD) i la prohibició de represàlies.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES