PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

Serveis RPE Responsabilitat Penal de les Empreses

Serveis RPE responsabilitat penal de les Empreses La reforma del Codi penal a través de la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, regula, explicita i detallada la responsabilitat penal de les persones jurídiques / empreses, especialment en aquelles figures delictives on la intervenció de les empreses pot ser més evident.

Per a la fixació de la responsabilitat de les persones jurídiques / empreses es ha establert una doble via d’imputació:

  • Les realitzades per les persones que tenen poder de representació en les mateixes.
  • Les realitzades pels empleats, per no haver exercit la persona jurídica el degut control sobre els mateixos.

the gavel of a judge in court. lies on a desk.

white-space

A tenir en compte

La reforma del Codi Penal possibilita que les empreses, quan s’hagin comès delictes en el seu àmbit, puguin ser imputades penalment, en paral·lel al causant del delicte (persona física). La responsabilitat és penal, directament i no evitable via cap pòlissa d’assegurança i se suma a la responsabilitat penal de l’administrador o Consell d’Administració de les societats.

L’empresa, sigui quina sigui la seva grandària i entitat social, respon dels delictes comesos pels seus empleats, a més de respondre ells per si mateixos.

Els delictes perseguits actualment i comesos per empleats és ampli (laborals, salut alimentària, comptable, mediambientals, informàtics, assetjament, mobbing, i un llarg etcètera) i no cal que l’empresa hagi col·laborat en els mateixos per que hagi de respondre ella i el seu administrador davant els tribunals penals.

Les imputacions poden tenir conseqüències que van des de les sancions econòmiques o la inhabilitació, fins al tancament de l’empresa.

La forma d’evitar la pena a la comissió del delicte: demostrant que l’empresa ha estat diligent, adoptant les mesures necessàries mitjançant la implantació de la Prevenció de Riscos Penals i provant que el delicte s’ha comès “tot” de seva diligència. De fet, l’Administrador i la pròpia empresa si no implementi la Prevenció de Riscos Penals seran imputats per un delicte d’omissió, com ocorre en els casos de Prevenció de Riscos Laborals.

La Prevenció de Riscos Penals compta amb els procediments i actuacions necessàries per aconseguir que quan es produeixi el delicte no hagi possibilitat de imputació, o bé que aquesta es disminueixi, per a la companyia i per el seu administrador. Evitar la Responsabilitat Civil i Laboral de la companyia i dels directius i administradors de la mateixa, que es produeix quan hi ha un delicte, és a dir realitzat per un dels seus empleats.

Estar ben assessorat i adaptat a la Prevenció de Riscos Penals pot evitar sancions

Les imputacions per responsabilitat penal poden tenir conseqüències que van des les sancions econòmiques o la inhabilitació, fins al tancament de l’empresa.

Les penes que es poden imposar a les persones jurídiques són:

  • Multa per quotes o proporcional.
  • Dissolució de la persona jurídica.
  • Suspensió de les seves activitats fins a cinc anys.
  • Cloenda dels seus locals i establiments fins a cinc anys.
  • Prohibició temporal (fins a quinze anys) o definitiva de realitzar en el futur les activitats que tinguin relació amb el delicte.
  • Inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques, per a contractar amb el sector públic i per gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social, fins a quinze anys.
  • Intervenció judicial per salvaguardar els drets dels treballadors o de els creditors fins a cinc anys.

Els nostres serveis en Responsabilitat Penal de les Empreses estan en orientats al compliment normatiu per donar suport a la consultoria de diagnòstic i prevenció dels riscos d’imputació penal, així com la realització de formació a directius i empleats.