PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

SERVEIS DE LPBC-FT

PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS I DE LA FINANCIACIÓ DEL TERRORISME

L’adaptació a la LPBC- FT és un conjunt de serveis destinats als  subjectes obligats, l’objectiu fonamental és aconseguir un  compliment “real i efectiu “de la Llei. Això és possible gràcies professionalitat de nostres equip humà, Treballant amb el client i acompanyant-ho en tot moment.

Adequació inicial LPBC-FT

Accions que és realitzaran a l’inici del projecte per a regularitzar la situació legal de la seva empresa en el cas que encara no hagi adequat a els òrgans i procediments a la legislació en matèria de prevenció de blanqueig de capitals.

L’òrgan d’Administració ha de constituir l’òrgan de Control Intern (OCI) amb un membre per cada línia de negoci de l’empresa.

L’òrgan d’administració, així mateix, nomenar al representant davant el SEPBLAC. En el cas d’empreses o persones físiques el REPRESENTANT serà el titular del negoci, i en el cas de persones jurídiques el REPRESENTANT ha de ser una persona que exerceixi el càrrec d’administració o direcció de la societat. L’alta del representant davant el SEPBLAC s’ha de fer, obligatòriament, utilitzant a els formularis oficials aprovats i publicats (F22). Aquest formulari s’ha d’enviar al SEPBLAC.

L’obligació d’elaborar i aprovar el manual de procediments en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme és el pas inicial per poder dur a Terme l’adequació de la seva empresa a la legislació vigent, i a més li permet tenir una referència clara de com s’ha d’actuar davant de cada situació. Ajudarem a la direcció de l’empresa a elaborar l’esmentat ,manual, que haurà de ser aprovat per l’òrgan d’administració de la societat, o per l’òrgan de control intern (OCI).

Finalment, però no menys important, s’ha de dur a terme la formació inicial de tots els empleats que puguin arribar a trobar-se en situació de risc.

Podem encarregar-nos de impartir aquesta formació i / o assessorar sobre quina és la manera més Convenient de fer-ho.

Assessoria LPBC-FT

El servei d’assessoria els permet resoldre totes els qüestions, dubtes o problemes que li puguin sorgir amb relació amb la prevenció del blanqueig de capitals, evitant dedicar més temps del necessari a resoldre aquestes qüestions i poder així dedicar-ho a les seves activitats.

Disposem de diferents modalitats d’assessoria, segons la necessitat del client, contracte de prestacions de serveis de durada determinada, o simplement realitzar una consulta puntual o sobre un assumpte concret.

Auditoria LPBC-FT

Les entitats que és dediquin a les activitats enumerades a l’article 2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, s’han de sotmetre a un examen, realitzat per un expert extern periòdicament, cada any si són del règim general, o cada tres anys si són de règim especial i realitzen una auditoria interna anual.

Aquestes auditories han de ser realitzades per experts professionals que acreditin una adequada formació i experiència professional, i que a més és trobin inscrits en el registre que porta la SEPBLAC.

L’experiència i formació dels nostres professionals experts ens permet realitzar els informes d’auditoria, aportant seguretat i evidència sobre l’adequat disseny i funcionament per a complir tots els requisits per al correcte compliment de la normativa.

 Subjectes obligats del Règim General

 • Les entitats de crèdit.
 • Les entitats asseguradores autoritzades per operar en el ram de vida i a els corredors d’assegurances quan actuïn amb relació amb assegurances de vida o altres serveis relacionats amb la Inversió.
 • Les societats i agències de valors.
 • Les societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva i les societats d’inversió col·lectiva la gestió no estigui encomanada a una societat gestora.
 • Les entitats gestores de fons de pensions.
 • Les societats gestores de cartera.
 • Les societats gestores d’entitats de capital de risc i les Societats de capital de risc la gestió no estigui encomanada a una societat gestora.
 • Les societats de garantia recíproca.
 • Les societats emissores de targetes de crèdit.
 • Les persones físiques o jurídiques que exerceixin activitat de canvio de moneda o gestió de transferències, amb inclusió de les activitats de gir o transferències realitzades pèls serveis postals.

Infraccions Greus

 • L’obligació d’identificació dels clients.
 • L’obligació d’examen especial de determinades operacions.
 • L’obligació de conservació de documents.
 • L’obligació de col·laboració amb el SEPBLAC.
 • L’obligació d’abstenció d’execució d’operacions.
 • L’obligació d’establir Mesures de control intern.
 • L’obligació de formació dels subjectes obligats i el seu personal.
 • La no adopció de mesures correctores proposades pel servei executiu.

Infraccions Molt Greus

 • L’incompliment de l’obligació de confidencialitat.

 • L’incompliment del deure de comunicar a aquells supòsits específics determinats reglamentàriament, segons el qual preveu l’Apartat 4 a), del article 3.

 • L’incompliment injustificat pel subjecte obligat pel deure de comunicació esmentat a l’apartat 4 a), de l’article 3 de la Llei 19/1993, quan algun directiu o empleat de l’entitat obligada hagués posa’t de manifest als òrgans de control intern d’aquesta l’existència d’indicis o la certesa que un fet o operació esta relacionat amb el blanqueig de capitals.

 • La negativa o resistència a proporcionar una informació concreta sol·licitada paper servei executiu mitjançant requeriment escrit, segons que preveu l’apartat 4, b), de l’article 3 de la Llei 19/1993.

 • Les tipificades com a greus, quan durant els cinc anys anteriors el subjecte infractor hagi estat condemnat en sentència ferma per un delicte dels recollits en l’article 344 bis, h) o i), del Codi Penal o d’encobriment o recaptació amb relació amb les activitats enumerades en l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 19/1993, o sancionat en resolució ferma, almenys, pèrdues infraccions administratives de les establertes en la present Llei.

Responsabilitat dels administradors i directius. Sancions.

L’article 7 de la Llei 19/1993 indica que, a més de la responsabilitat que correspongui a l’entitat obligada, a els qui hi exerceixin càrrecs de administració o Direcció, siguin unipersonals o col·legiats, seran responsables de les infraccions molt greus o greus quan aquestes siguin imputables a la seva conducta dolosa o negligent.

A més de la sanció que correspongui imposar a l’entitat obligada es podran imposar les següents sancions a qui, exercint càrrecs d’administració o direcció en la mateixa, siguin els responsables de la infracció:

Graues

 • Amonestació privada.
 • Amonestació pública.
 • Multa a cadascun d’ells per un import mínim de 3.005,6 € i màxim de fins 60.101,2 €.
 • Suspensió temporal al càrrec per un termini no superior a un any.

 Molt Greus

 • Multa a cada 1 d’ells per import entre 60.101.2 € i 601.012 €
 • Separació del càrrec, amb inhabilitació per exercir càrrecs d’administració o direcció en la mateixa entitat per un termini màxim de cinc anys.
 • Separació del càrrec, amb inhabilitació per exercir càrrecs d’administració o direcció en qualsevol entitat de les subjectes a aquesta llei per un termini màxim de deu anys.

Consultoria LPBC-FT

Cal que l’entitat tingui definits i implantats procediments específics en prevenció del blanqueig, així com aprovada una estructura interna adequada.

En aquest sentit, a els ajudem amb l’elaboració del manual de procediments en Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, li facilitem els gestions per a la constitució de l’òrgan de comunicació i control, li expliquem com ha de dur a terme el nomenament de la persona representant davant el sepblac, li instruir perquè pugui realitzar la comunicació de la declaració mensual d’operacions, o els declaracions negatives semestrals.

Els nostres consultors estudiïn els seves necessitats, proposant els solucions que millor s’ajustin a les característiques de la seva empresa i oferint-li tota la ajuda necessària per implantar-les.

Formació LPBC-FT

La Llei 10/2010, determina que a els subjectes obligats han d’adoptar els mesures oportunes perquè a els Seus Empleats tinguin coneixement de les exigències derivades d’aquesta Llei.

Aquestes mesures han d’incloure la participació degudament acreditada dels empleats en cursos específics de formació permanent orientats a detectar els operacions que puguin estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme i instruir sobre la forma de procedir en tals casos. els accions formatives han de ser objecte d’un plat anual que, dissenyat en funció dels cingles del sector de negoci del subjecte obligat, serà aprovat pel registre de control intern.

Ens preocupem d’elaborar el pla anual de formació dels Seus Empleats, AIXÍ com d’impartir a els cursos necessaris.

Subjectes obligats del Règimen Especial

 • Els casinos de joc.
 • Les activitats de promoció immobiliària, l’agència, comissió o Intermediació en la compravenda d’immobles.
 • Les persones físiques o jurídiques que actuïn a l’exercici de la seva professió com a auditors, comptables externs o assessors fiscals.
 • Els notaris, advocats i procuradors quedessin subjectes quan:
  • Participin a la concepció, realització o assessorament de transaccions per compte de clients relatives a la compravenda de bens immobles o entitats comercials.
  • Participin en la gestió de fons, valors o altres actius.
  • Participeu en l’obertura o gestió de comptes bancaris, comptes d’estalvis o comptes de valors.
  • Participin en l’organització de les aportacions necessàries per a la creació, el funcionament o la gestió d’empreses o la creació, el funcionament o la gestió de fidúcies (trust), societats o estructures anàlogues.
  • Actuïn en nom i per compte de clients, en qualsevol transacció financera o immobiliària.
 • Activitats relacionades amb el comerç de joies, pedres i metalls preciosos.
 • Les activitats relacionades amb el comerç d’objectes d’art i antiguitats.
 • Les activitats d’inversió filatèlica i numismàtica.
 • Les activitats de transport professional de fons o medis de pagament.
 • L’obligació d’elaborar i aprovar el Manual de Procediments en Matèria de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme és el pas inicial per poder dur a Terme l’Adequació de la seva empresa a la legislació Vigent, i a més li Permet Tenir una referència clara de com s’ha d’actuar Davant de cada situació. PBK Ajudes a la Direcció de l ’empresa a elaborar l’esmentat Manual, que haurà de ser aprovat per l’òrgan d’Administració de la societat, o per l’òrgan de Control Intern (OCI).

Finalment, però no menys important, s’ha de dur a terme la formació inicial de tots els treballadors de l’entitat que és puguin arribar a trobes a situació de risc. PBK és pot encarregar d’impartir aquesta formació, o assessorar sobre quina és la manera més convenient de dur-ho a terme.

Sancions Greus

 • Amonestació privada.
 • Amonestació pública.
 • Multa amb import mínim de 6.010,12€ i import màximo podrà ascendir fins la major de les següents xifres: el 1 per 100 dels recursos propis de l’entidad; el tant del contingut econòmic de l’operació més un 50 por 100, o  150.253,06€.

Sancions Molt Greus

 • Amonestació pública.
 • Multa amb import mínim de 90.151,82€ i l’import màxim podrà ascendir fins la major de les següents xifres: el 5 per 100 dels recursos propis de l’entitat; el doble del contingut econòmic de l’operació, o 1.502.530,26€.

Professionals Experts en LPBC-FT

L’aplicació per part dels subjectes obligats de les mesures que obliga la legislació, són molt complexes i calç fer 1 anàlisi adequada pel compliment correcte. Si és fa amb el suport d’un consultor / professional extern expert en la matèria, és simplifica enormement i més s’evita la possibilitat de cometre errors pèls què ens podin sancionar.

El nostre equip de professionals – experts compta amb gran experiència en l’àmbit de la prevenció de blanqueig de capitals què ens permet realitzar una revisió a fons de la seva empresa, aportant valor als seus executius, amb recomanacions dirigides a assegurar el compliment de la normativa vigent, assegurant la mínima inversió en aquelles mesures que s’hagin de prendre per a assegurar un correcte control intern.