PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

Reglament General de Protecció de Dades

Reglament General de Protecció de Dades europeu (RGPD)

 

La publicació del nou Reglament comporta destacades novetats i canvis imminents en aquest àmbit.

Comença una transició cap una nova “legalitat europea de privacitat”, d’interès especial per ciutadans europeus i per tothom que tracti dades personals.

Reglamento Europeo de Protección de Datos

Les obligacions més destacables que impactaran directament en els processos d’adequació al Reglament són:

  •  Nous drets dels ciutadans: dret a l’oblit i dret a la portabilitat de dades.
  • Creació de la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD).
  • Obligació de realitzar Anàlisis de Riscos i Avaluacions d’Impacte per determinar el compliment normatiu.
  • Obligació de registrar documentalment les operacions de tractament.
  • Noves notificacions a l’Autoritat de Control: forats de seguretat i autorització prèvia per determinats tipus de tractament.
  • Més informació als afectats del tractament de les seves dades personals..
  • Increment de la quantia de les sancions: de fins a 20 milions d’euros o el 4% del volum de negoci total anual de l’exercici anterior.
  • Aplicació del concepte “Finestra Única”, perquè els usuaris interessats puguin efectuar tràmits, encara que aquests afectin a autoritats pertanyents a altres estats membres.
  • Establiment d’obligacions per noves categories especials de dades (biomètrics, genètics, etc.).
  • Nous principis en relació a les obligacions d’informació: transparència i minimització.

Aquestes obligacions estan orientades a reforçar la seguretat jurídica i augmentar la garantia dels drets dels ciutadans, que han de disposar d’un control més efectiu de les seves pròpies dades personals.

En aquest sentit, el nou Reglament permetrà harmonitzar les actuacions i nivells de protecció, establint un marc comú per la salvaguarda del dret a la protecció de dades personals, per part de tots els estats membres, que han de complir de manera uniforme a tota la UE.

La seva afectació és generalitzada, però no només a nivell de països, sinó també de sectors d’activitat. En conseqüència, totes les empreses, professionals i entitats afectades hauran de revisar i adequar les seves actuacions en matèria de protecció de dades als nous requeriments d’aquest Reglament.

Serà aplicable “a partir del 25 de maig de 2018” però, abans d’aquesta data, les empreses han d’estar adaptades i complint amb les seves obligacions.

ASS PLUS adapta la seva empresa al nou Reglament General de Protecció de Dades europeu (RGPD).

Eviti sancions.